Ein Cenhadaeth

butterfly_on_flower

Mae ein gwirfoddolwyr a’n cefnogwwyr yn ymroddedig i weithio mewn partneriaeth er mwyn diogelu, adfer a harddu amgylchfyd y dwr a chynefinoedd cystylltiedig. Bydd y gwaith hwn an dod a manteision      hir-dymor i fywyd gwyllt thrigolion Dyffryn Teifi, gan gyfrannau at:

  1. Adfer cynefinoedd glannau afonydd a dyfroedd
  2. Diogelu a gwarhod planhigion ac anefeiliaid
  3. Cefnogi addysg amgylcheddol

 

front

Gwneud gwelliannau parahol

– gweithio mewn partneriaeth gyda …

  • Ysgolion lleola grwpiau cymunedol, megis clybiau pysgota, er mewn gwella amgylchfyd y dwr a chreu cyfleoedd i ddysgu an fywyd gwyllt a’u cynefinoedd
  • Ffermwr, tirfeddiannwyr a grwpiau cymunedol, i gynnal a gwella mynediad diogel i gefn gwlad Dyffryn Teifi ar gyfer plant a phobl ifanc a’r rheini ag anabledd ganddynt
  • Awdurdodau lleol, asiantaethau’r llywodraeth a chyrff cadwraethol i ymchwylio i achosion llygru a difa cynefinoedd a er mwyn dad’wneud y difrod mewn dull cynaladwy a chost-effeithiol.

Mae’r ymddiriedolaeth, a sefydlwyd yn 2007, yn creu partneriaethau ymarferol er mwyn gwneud gwelliannau go iawn a chynaladwy i amgylchedd a dwr ac ymwybyddiaeth amgylcheddol.

river-teifi below Llandysul

Enghreifftiau o brosiectau:

  • Dyddiau Prosiect Cadwraethwyr Ifanc 
  • Gwelliannau cynefinoedd afonydd
  • Arolygu amlder pryfed nentydd a glanhau glannau afonydd